Anh hùng Núp Đak Đoa
Monday, 25/10/2021 - 20:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Anh Hùng Núp

SỔ TAY PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

          LỜI MỞ ĐẦU Bæu cĄ đäi biểu Quøc hûi và đäi biểu Hûi đ÷ng nhân dân là mût trong nhąng quyền chính trð cć bân cþa cöng dån đã đāợc Hiến pháp nāĉc Cûng hòa xã hûi chþ nghïa Việt Nam ghi nhên. Ngày bæu cĄ đäi biểu Quøc hûi khóa XV và đäi biểu Hûi đ÷ng nhân dân các cçp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đāợc xác đðnh là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 20211 . Đåy là sĆ kiện chính trð quan trõng cþa đçt nāĉc nhìm lĆa chõn, bæu ra nhąng đäi biểu tiêu biểu, xăng đáng đäi diện cho ý chí, nguyện võng và quyền làm chþ cþa Nhân dân trong Quøc hûi và Hûi đ÷ng nhân dân các cçp nhiệm kỳ mĉi, góp phæn tích cĆc vào việc xây dĆng, cþng cø và hoàn thiện Nhà nāĉc pháp quyền xã hûi chþ nghïa cþa Nhân dân, do Nhån dån, vì Nhån dån, dāĉi sĆ lãnh đäo cþa Đâng Cûng sân Việt Nam. Triển khai nhiệm vĀ truyền thông, phù biến pháp luêt về bæu cĄ, SĊ Tā pháp tînh

          Gia Lai biên soän “Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Cuøn sách này g÷m các nûi dung chính sau đåy: Phần 1 - Mût sø quy đðnh về Quøc hûi, đäi biểu Quøc hûi theo Luêt Tù chăc Quøc hûi; Phần 2 - Mût sø quy đðnh về chính quyền đða phāćng, Hûi đ÷ng nhån dån và đäi biểu Hûi đ÷ng nhân dân theo Luêt Tù chăc chính quyền đða phāćng; Phần 3 - Mût sø nûi dung cć bân cþa Luêt Bæu cĄ đäi biểu Quøc hûi và đäi biểu Hûi đ÷ng nhån dån và các vën bân pháp luêt liên quan đến cuûc bæu cĄ đäi biểu Quøc hûi khóa XV và đäi biểu Hûi đ÷ng nhân dân các cçp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình biên soän Sù tay, khó tránh khói nhąng thi u sót. Chúng tôi mong nhå n đāć c nhąng ý ki n đóng góp cþa quý ba n đo c. Trân trọng giới thi u Sổ tay đến quý bạn đọc!

          Phần 1 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THEO LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 2 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM KỲ, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI 1. 

         Vị trí, chức năng của Quốc hội - Quøc hûi là cć quan đäi biểu cao nhçt cþa Nhån dån, cć quan quyền lĆc nhà nāĉc cao nhçt cþa nāĉc Cûng hòa xã hûi chþ nghïa Việt Nam. - Quøc hûi thĆc hiện quyền lêp hiến, quyền lêp pháp, quyết đðnh các vçn đề quan trõng cþa đçt nāĉc và giám sát tøi cao đøi vĉi hoät đûng cþa Nhà nāĉc. 2. Nhiệm kỳ Quốc hội - Nhiệm kỳ cþa múi khóa Quøc hûi là 05 nëm, kể tĂ ngày khai mäc kỳ hõp thă nhçt cþa Quøc hûi khòa đò đến ngày khai mäc kỳ hõp thă nhçt cþa Quøc hûi khóa sau.

- Sáu māći ngày trāĉc khi Quøc hûi hết nhiệm kỳ, Quøc hûi khóa mĉi phâi đāợc bæu xong. - Trong trāĈng hợp đặc biệt, nếu đāợc ít nhçt hai phæn ba tùng sø đäi biểu Quøc hûi biểu quyết tán thành thì Quøc hûi quyết đðnh rút ngín hoặc kéo dài nhiệm kỳ cþa mình theo đề nghð cþa Ủy ban thāĈng vĀ Quøc hûi. Việc kéo dài nhiệm kỳ cþa mût khóa Quøc hûi khöng đāợc quá 12 tháng, trĂ trāĈng hợp có chiến tranh. 3. Nguyên tắc và hiệu quâ hoạt động của Quốc hội - Quøc hûi làm việc theo chế đû hûi nghð và quyết đðnh theo đa sø. - Hiệu quâ hoät đûng cþa Quøc hûi đāợc bâo đâm bìng hiệu quâ cþa các kỳ hõp cþa Quøc hûi, hoät đûng cþa Ủy ban thāĈng vĀ Quøc hûi, Hûi đ÷ng dân tûc, các Ủy ban cþa Quøc hûi, Đoàn đäi biểu Quøc hûi, các đäi biểu Quøc hûi và hiệu quâ cþa sĆ phøi hợp hoät đûng vĉi Chþ tðch nāĉc, Chính phþ, Tòa án nhân dân tøi cao, Viện kiểm sát nhân dân tøi cao, Ủy ban trung āćng Mặt trên Tù quøc Việt Nam và các cć quan, tù chăc khác. ..........

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 557
Năm 2021 : 7.639